Onbezoldigde vrijwilligers

De Voedselbanken worden in alle stadia van de voedselketen door onbezoldigde vrijwilligers gerund: vanaf de inzameling van de producten tot de verdeling aan de aangesloten caritatieve verenigingen.

Onze vrijwilligers zijn meestal gepensioneerden, sommige onder hen oefenen echter nog een beroep uit. In functie van zijn know-how, ervaring en competenties levert ieder van hen zijn bijdrage tot het goede verloop van de werking van de Voedselbank.

In totaal bestaat het vrijwilligersteam uit 344 permanente medewerkers en 33 sociale contractuelen verdeeld onder de Federatie en de negen lokale Voedselbanken en uit honderden tijdelijke helpers tijdens de voedselinzamelingen georganiseerd in de supermarkten van onze partners; zonder de duizenden vrijwilligers bij de aangesloten verenigingen te vergeten.

Om de efficiënte werking van de Voedselbanken en hun voortbestaan te verzekeren, is de rekrutering van nieuwe vrijwilligers onontbeerlijk.

Bedrijven

Wij werken samen met meer dan 70 bedrijven, zowel op nationaal- als op lokaal niveau. Het gaat hierbij over:

  • industriële voedingsbedrijven die ons levensmiddelen en huishoudproducten schenken, hetzij op regelmatige tijdstippen – met hen hebben wij een partnerschapovereenkomst afgesloten - hetzij occasioneel wanneer ze overschotten hebben. Deze overschotten kunnen producten zijn waarvan de verpakking beschadigd of onaangepast is, of die voortkomen uit geannuleerde bestellingen, uit resten van stocks waarvan de houdbaarheidsdatum nabij is, enz.
  • grote distributiebedrijven die ons hun niet verkochte producten schenken, of producten die nog verbruikbaar, maar niet meer verhandelbaar zijn.

Sommige bedrijven waarvan de activiteit niet beantwoordt aan de behoeften van de Voedselbanken verkiezen aan “Verantwoord Maatschappelijk Ondernemen” te doen door een bedrag te schenken voor de aankoop van levensmiddelen.

Andere bedrijven wensen ons financieel te helpen voor het dekken van een deel van onze werkingskosten.

Caritatieve verenigingen

De door de Voedselbanken ingezamelde goederen worden toevertrouwd aan 654 aangesloten caritatieve verenigingen - die duizenden vrijwilligers tellen - verspreid over alle gewesten van het land. Zij hebben tot taak de behoeftigen te helpen en hun reïntegratie in de maatschappij te bevorderen.

De verenigingen moeten een toetredingsovereenkomst ondertekenen en worden daarenboven geselecteerd volgens strenge criteria zoals: opslagmogelijkheden, status van rechtspersoon, erkenning door het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV), selectie van de begunstigden.

De verenigingen kunnen sociale centra zijn,of tehuizen voor opvang van kinderen, adolescenten en mannen en vrouwen zonder inkomen, of hulpcentra in plattelands-, stedelijke- of regionale wijken, of sociale restaurants.