Onze werking

Elke Voedselbank organiseert zich zoals een bedrijf: om de coördinatie en het beheer van haar activiteiten te verzekeren, beschikt ze over verschillende diensten zoals bevoorrading, logistiek, verdeling, administratie en financies.

Van haar kant verzekert de Belgische Federatie van Voedselbanken de coördinatie en levert een administratieve en logistieke steun; ze superviseert de goede werking van de verschillende Voedselbanken, het naleven van ons handvest en helpt hen bij de financiering van hun behoeften aan uitrusting.

Bevoorrading

De belangrijkste bevoorradingsbronnen zijn:

  • de voedingsindustrie
  • de voedingsdistributie
  • de groenten- en fruitveilingen
  • Fonds voor Europese Hulp aan de Meest Behoeftigen (FEAD), via het Programma Overheidsdienst-Maatschappelijke Integratie (POD-MI)
  • de inbreng van het grote publiek via jaarlijkse voedselinzamelingen georganiseerd in de supermarkten van hun partners.

Sinds 2012 zamelen de Voedselbanken niet alleen meer levensmiddelen in, maar ook producten voor hygiëne of onderhoud wat de kleine gezinsbudgetten ten goede komt.

Logistiek

Eens ingezameld controleren vrijwilligers in elke Voedselbank de kwaliteit van de producten en voorzien de pallets van een etiket, vervolgens worden de producten opgeslagen. De vrijwilligers bereiden daarna gevarieerde colli voor, die bestemd zijn voor de aangesloten caritatieve verenigingen en dit in functie van het aantal minderbedeelden die door de vereniging geholpen worden.

Bij de verschillende fasen van dit werk worden de voorschriften inzake hygiëne en voedselveiligheid strikt in acht genomen. De Voedselbanken proberen over een zo ruim mogelijk gamma van producten voor een evenwichtige voeding te beschikken.

De Voedselbanken beschikken over koel- en diepvriescellen, koelwagens en de nodige uitrusting voor overslag en goederenbehandeling.

De aankoop of het huren, het tewerkstellen, het onderhoud en de verzekering van dergelijk materieel vergt belangrijke investeringen die hoofdzakelijk door giften gedekt worden; onze actie wordt immers door de overheid niet gesubsidieerd.

De werkingskosten bedragen ongeveer 0,288 euro/kg uitgedeeld voedsel.

De producten worden onder de aangesloten caritatieve verenigingen verdeeld. Op hun beurt stellen de verenigingen pakketten samen in functie van de specifieke behoeften van de begunstigde gezinnen.

Caritatieve verenigingen die een sociaal restaurant uitbaten, kunnen de ontvangen producten gebruiken voor de voorbereiding van maaltijden.

De verenigingen van dit uitgebreid distributienet zijn van zeer uiteenlopende aard: erkende sociale centra, tehuizen voor opvang van kinderen, adolescenten, mannen en vrouwen zonder inkomen, plattelands-, stedelijke- en regionale hulpcentra, sociale restaurants.

Inzamelingen

Elk jaar worden er, in samenwerking met de supermarkten van onze partners , voedselinzamelingen georganiseerd. De klanten worden verzocht bij hun passage aan de kassa een waardebon te schenken. Naargelang de supermarkt laten die waardebons toe een of meer maaltijden of producten te schenken, in functie van het gekozen bedrag.

Acties

In samenwerking met voedings-of andere bedrijven organiseert de Federatie campagnes die tot doel hebben geld of levensmiddelen in te zamelen. De campagnes kunnen ofwel punctueel zijn, in een bepaalde periode van het jaar, ofwel een permanent karakter hebben en het ganse jaar duren.